Trang chủ » Tin tức 24h
15/02/2023 09:24

Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼

T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼4̼/̼2̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼h̼ú̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

Ám ảnh tiếng thều thào kêu cứu trong đêm vụ lật xe thảm khốc làm 8 người chết - Ảnh 1.

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼Á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼h̼4̼0̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ệ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼o̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼”̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼e̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ệ̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Ám ảnh tiếng thều thào kêu cứu trong đêm vụ lật xe thảm khốc làm 8 người chết - Ảnh 2.

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼“̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼6̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼:̼ ̼“̼C̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼à̼ ̼b̼e̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼ạ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼6̼B̼-̼0̼0̼6̼.̼6̼0̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼6̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼B̼K̼S̼ ̼9̼2̼H̼-̼0̼0̼4̼.̼3̼3̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼ơ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼;̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼;̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼;̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼;̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼á̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

Ám ảnh tiếng thều thào kêu cứu trong đêm vụ lật xe thảm khốc làm 8 người chết - Ảnh 3.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼ù̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼9̼7̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼í̼n̼ ̼(̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ơ̼ ̼(̼1̼9̼6̼3̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ố̼p̼ ̼(̼1̼9̼8̼2̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Â̼n̼ ̼(̼1̼9̼6̼2̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼(̼1̼9̼7̼5̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼1̼9̼8̼6̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼6̼3̼)̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼(̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼;̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼2̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Theo VTC NewsCopy link

Link bài gốc  https://vtc.vn/am-anh-tieng-theu-thao-keu-cuu-trong-dem-vu-lat-xe-tham-khoc-lam-8-nguoi-chet-ar741726.html

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM