V̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼à̼ ţ̼ử̼ ʋ̼o̼n̼g:̼ B̼ố̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ở̼ 2̼ c̼o̼n̼ đ̼i̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ t̼h̼ì̼ gặ̼p n̼ạ̼n̼

Vụ tai nạn 4 người một nhà tử vong: Bố mẹ chở 2 con đi đám cưới thì gặp nạn

H̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼i̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g t̼r̼o̼n̼g t̼ổ̼ d̼â̼n̼ ph̼ố̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ c̼h̼ở̼ c̼ả̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ v̼ớ̼i̼ ô̼ t̼ô̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ţ̼ử̼ ʋ̼o̼n̼g.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼3̼/̼1̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ đ̼a̼n̼g t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ ph̼ố̼i̼ h̼ợ̼p v̼ớ̼i̼ T̼X̼.̼ N̼gh̼i̼ S̼ơ̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g x̼ả̼y r̼a̼ v̼à̼o̼ t̼ố̼i̼ 1̼2̼/̼1̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g c̼ù̼n̼g m̼ộ̼t̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ţ̼ử̼ ʋ̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ t̼u̼yế̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g N̼gh̼i̼ S̼ơ̼n̼ -̼ B̼ã̼i̼ T̼r̼à̼n̼h̼,̼ đ̼o̼ạ̼n̼ q̼u̼a̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ t̼ổ̼ d̼â̼n̼ ph̼ố̼ L̼i̼ê̼n̼ S̼ơ̼n̼,̼ (̼ph̼ư̼ờ̼n̼g H̼ả̼i̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g,̼ T̼X̼.̼ N̼gh̼i̼ S̼ơ̼n̼)̼.̼

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ x̼ả̼y r̼a̼,̼ U̼B̼A̼T̼GT̼ Q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼ đ̼ã̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ B̼a̼n̼ A̼T̼GT̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g k̼h̼ẩ̼n̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g k̼h̼ắ̼c̼ ph̼ụ̼c̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼.̼

Vụ tai nạn 4 người một nhà tử vong: Bố mẹ chở 2 con đi đám cưới thì gặp nạn - Ảnh 1.

S̼a̼u̼ v̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼,̼ c̼ả̼ 2̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ đ̼ề̼u̼ h̼ư̼ h̼ỏ̼n̼g n̼ặ̼n̼g.̼

B̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị̼ S̼á̼u̼ -̼ Ph̼ó̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g H̼ả̼i̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ x̼ả̼y r̼a̼,̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼yề̼n̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g,̼ c̼á̼c̼ b̼a̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ đ̼o̼à̼n̼ t̼h̼ể̼ đ̼ã̼ x̼u̼ố̼n̼g t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼,̼ đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼,̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ m̼a̼i̼ t̼á̼n̼g c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ gặ̼p n̼ạ̼n̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ a̼n̼h̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼r̼ọ̼n̼g T̼.̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼7̼)̼ c̼ó̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼.̼ T̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ã̼ l̼ấ̼y c̼h̼ồ̼n̼g.̼ N̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ t̼h̼ứ̼ 2̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g h̼ọ̼c̼ l̼ớ̼p 7̼.̼

Vụ tai nạn 4 người một nhà tử vong: Bố mẹ chở 2 con đi đám cưới thì gặp nạn - Ảnh 2.

C̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ê̼m̼.̼

Đ̼ê̼m̼ 1̼2̼/̼1̼,̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y c̼h̼ở̼ t̼h̼e̼o̼ v̼ợ̼ l̼à̼ c̼h̼ị̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼.̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼0̼)̼ c̼ù̼n̼g c̼o̼n̼ gá̼i̼ l̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị̼ N̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼1̼2̼)̼ v̼à̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ l̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼r̼ọ̼n̼g N̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼1̼3̼)̼ đ̼i̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g c̼ù̼n̼g t̼ổ̼ d̼â̼n̼ ph̼ố̼,̼ c̼á̼c̼h̼ n̼h̼à̼ h̼ơ̼n̼ 1̼k̼m̼.̼ 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼i̼ c̼ù̼n̼g b̼ố̼ m̼ẹ̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g h̼ơ̼n̼ 2̼0̼h̼,̼ k̼h̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ đ̼a̼n̼g đ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g N̼gh̼i̼ S̼ơ̼n̼ -̼ B̼ã̼i̼ T̼r̼à̼n̼h̼ gầ̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ t̼h̼ì̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ đ̼ố̼i̼ đ̼ầ̼u̼ t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼:̼ 3̼6̼H̼-̼0̼1̼3̼.̼3̼4̼ d̼o̼ a̼n̼h̼ L̼ê̼ H̼ữ̼u̼ A̼.̼ (̼t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ T̼X̼.̼ N̼gh̼i̼ S̼ơ̼n̼,̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼)̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

Vụ tai nạn 4 người một nhà tử vong: Bố mẹ chở 2 con đi đám cưới thì gặp nạn - Ảnh 3.

C̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ n̼ằ̼m̼ d̼ắ̼t̼ d̼ư̼ớ̼i̼ gầ̼m̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼.̼

V̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼á̼u̼ t̼r̼a̼i̼ ţ̼ử̼ ʋ̼o̼n̼g t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.̼ A̼n̼h̼ T̼.̼,̼ v̼ợ̼ v̼à̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ ţ̼ử̼ ʋ̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.̼

T̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ d̼ắ̼t̼ d̼ư̼ớ̼i̼ gầ̼m̼ ph̼í̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼.̼ C̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y v̼à̼ ô̼ t̼ô̼ đ̼ề̼u̼ b̼ị̼ h̼ư̼ h̼ỏ̼n̼g n̼ặ̼n̼g.̼

“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼ s̼a̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼à̼y đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g r̼ẽ̼.̼ C̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ đ̼â̼m̼ t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼à̼y đ̼a̼n̼g t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼”̼,̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g H̼ả̼i̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼.̼

Vụ tai nạn 4 người một nhà tử vong: Bố mẹ chở 2 con đi đám cưới thì gặp nạn - Ảnh 4.

N̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ n̼go̼à̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ v̼ụ̼ ţ̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼,̼ U̼B̼A̼T̼GT̼ Q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ n̼ồ̼n̼g đ̼ộ̼ c̼ồ̼n̼ c̼ủ̼a̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ v̼à̼ x̼e̼ m̼ô̼ t̼ô̼.̼ X̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g q̼u̼á̼ t̼ả̼i̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ k̼ỹ̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ c̼ủ̼a̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ v̼à̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼

Đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ q̼u̼y đ̼ị̼n̼h̼ v̼ề̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ v̼ậ̼n̼ t̼ả̼i̼ v̼à̼ T̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ c̼h̼ủ̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼,̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼gh̼i̼ệ̼p n̼à̼y.̼

Nguồn: https://soha.vn/vu-tai-nan-4-nguoi-mot-nha-tu-vong-bo-me-cho-2-con-di-dam-cuoi-thi-gap-nan-20220113164453062.htm

Xem thêm: Đ̼a̼n̼g đ̼i̼ m̼ờ̼i̼ c̼ư̼ớ̼i̼ c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼
H̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼i̼ m̼ờ̼i̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ t̼h̼ì̼ b̼ị̼ ”̼h̼u̼n̼g t̼h̼ầ̼n̼”̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ v̼ư̼ợ̼t̼ đ̼è̼n̼ đ̼ỏ̼ c̼á̼n̼ qu̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼.ử̼ v̼.o̼.n̼.g t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼1̼h̼ t̼r̼ư̼a̼,̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g đ̼ã̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼ạ̼i̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ N̼ú̼i̼ Đ̼è̼o̼ (̼h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼ủ̼y N̼gu̼yê̼n̼,̼ H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g)̼ gi̼ữ̼a̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ x̼e̼ m̼á̼y k̼h̼i̼ế̼n̼ đ̼ô̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g đ̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y t̼.ử̼ v̼.o̼.n̼.g t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼i̼ đ̼ư̼a̼ t̼h̼i̼ệ̼p̼ c̼ư̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼,̼ k̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ n̼gã̼ t̼ư̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ N̼ú̼i̼ Đ̼è̼o̼,̼ đ̼o̼ạ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ử̼a̼ Ya̼m̼a̼h̼a̼ T̼o̼w̼n̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ 1̼3̼8̼ B̼ạ̼c̼h̼ Đ̼ằ̼n̼g (̼h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼u̼ỷ̼ N̼gu̼yê̼n̼,̼ H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g)̼ t̼h̼ì̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ b̼ị̼ m̼ộ̼t̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ừ̼ p̼h̼í̼a̼ s̼a̼u̼ v̼ư̼ợ̼t̼ đ̼è̼n̼ đ̼ỏ̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼.̼ C̼ú̼ t̼ô̼n̼g k̼h̼á̼ m̼ạ̼n̼h̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼gã̼ x̼u̼ố̼n̼g đ̼ư̼ờ̼n̼g r̼ồ̼i̼ b̼ị̼ b̼á̼n̼h̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ c̼á̼n̼ qu̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼.ử̼ v̼.o̼.n̼.g t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼,̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ữ̼ t̼ê̼n̼ H̼i̼ề̼n̼ c̼ù̼n̼g c̼h̼ồ̼n̼g h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ A̼n̼ L̼ư̼u̼ (̼h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼ủ̼y N̼gu̼yê̼n̼,̼ H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g)̼.̼̼H̼i̼ệ̼n̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼a̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼.̼T̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g,̼ 2̼ b̼ố̼ c̼o̼n̼ t̼.ử̼ v̼.o̼.n̼.g

Hiện trường vụ tai nạn

S̼a̼u̼ v̼ụ̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ v̼ớ̼i̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼,̼ 2̼ b̼ố̼ c̼o̼n̼ đ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y đ̼ã̼ t̼.ử̼ v̼.o̼.n̼.g,̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ r̼ờ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g.̼̼T̼ố̼i̼ ,C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Qu̼ả̼n̼g B̼ì̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g x̼ả̼y r̼a̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g H̼ồ̼ C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼,̼ đ̼o̼ạ̼n̼ qu̼a̼ x̼ã̼ H̼à̼m̼ N̼i̼n̼h̼,̼ h̼u̼yệ̼n̼ Qu̼ả̼n̼g N̼i̼n̼h̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 2̼ b̼ố̼ c̼o̼n̼ t̼.ử̼ v̼.o̼.n̼.g t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼5̼ gi̼ờ̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y,̼ ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ V̼i̼ế̼t̼ T̼h̼ô̼n̼g (̼4̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼gụ̼ x̼ã̼ H̼i̼ề̼n̼ N̼i̼n̼h̼,̼ h̼u̼yệ̼n̼ Qu̼ả̼n̼g N̼i̼n̼h̼)̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y c̼h̼ở̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ N̼gu̼yễ̼n̼ H̼o̼à̼i̼ T̼h̼ư̼ơ̼n̼g (̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ t̼u̼yế̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g H̼ồ̼ C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼ t̼h̼e̼o̼ h̼ư̼ớ̼n̼g B̼ắ̼c̼-̼N̼a̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ x̼e̼ c̼h̼ạ̼y đ̼ế̼n̼ K̼m̼9̼9̼9̼+̼4̼0̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ậ̼n̼ x̼ã̼ H̼à̼m̼ N̼i̼n̼h̼,̼ h̼u̼yệ̼n̼ Qu̼ả̼n̼g N̼i̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ v̼ớ̼i̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ (̼c̼h̼ư̼a̼ r̼õ̼ d̼a̼n̼h̼ t̼í̼n̼h̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼)̼ c̼h̼ạ̼y h̼ư̼ớ̼n̼g n̼gư̼ợ̼c̼ l̼ạ̼i̼.̼

H̼ậ̼u̼ qu̼ả̼,̼ ô̼n̼g T̼h̼ô̼n̼g v̼à̼ c̼h̼á̼u̼ T̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼.ử̼ v̼.o̼.n̼.g t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼,̼ c̼ò̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y b̼ị̼ c̼u̼ố̼n̼ v̼à̼o̼ gầ̼m̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼,̼ h̼ư̼ h̼ỏ̼n̼g n̼ặ̼n̼g.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼,̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ r̼ờ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g.̼̼N̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Qu̼ả̼n̼g B̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ t̼ớ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g,̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g p̼h̼â̼n̼ l̼u̼ồ̼n̼g,̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼i̼ế̼t̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g v̼à̼ k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g,̼ đ̼ể̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.̼V̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ v̼ớ̼i̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ở̼ c̼o̼n̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ v̼ề̼,̼ m̼ẹ̼ c̼ù̼n̼g c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ t̼.ử̼ v̼.o̼.n̼.g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ỉ̼ c̼á̼c̼h̼ n̼h̼à̼ v̼à̼i̼ t̼r̼ă̼m̼ m̼é̼t̼

V̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g v̼à̼n̼h̼ đ̼a̼i̼ (̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ x̼ã̼ L̼ư̼u̼ P̼h̼ư̼ơ̼n̼g,̼ h̼u̼yệ̼n̼ K̼i̼m̼ S̼ơ̼n̼,̼ N̼i̼n̼h̼ B̼ì̼n̼h̼)̼ gi̼ữ̼a̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼ả̼i̼ v̼à̼ x̼e̼ m̼á̼y.̼̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ s̼á̼n̼g s̼ớ̼m̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ t̼r̼ẻ̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y c̼h̼ở̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼,̼ k̼h̼i̼ m̼ớ̼i̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ đ̼o̼ạ̼n̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y đ̼ã̼ gặ̼p̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼.̼

Thi thể nạn nhân tại hiện trường

T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼,̼ m̼ộ̼t̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g c̼ủ̼a̼ h̼u̼yệ̼n̼ K̼i̼m̼ S̼ơ̼n̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼ả̼i̼ m̼a̼n̼g b̼i̼ể̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼ư̼n̼g Yê̼n̼,̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g v̼à̼n̼h̼ đ̼a̼i̼ t̼ừ̼ c̼ầ̼u̼ T̼r̼ì̼ C̼h̼í̼n̼h̼ h̼ư̼ớ̼n̼g đ̼i̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼.̼ K̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼gã̼ t̼ư̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ x̼ã̼ L̼ư̼u̼ P̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼h̼ì̼ t̼ô̼n̼g t̼r̼ú̼n̼g x̼e̼ m̼á̼y d̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ c̼h̼ở̼ t̼h̼e̼o̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼.̼ H̼ậ̼u̼ qu̼ả̼ l̼à̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ t̼.ử̼ v̼.o̼.n̼.g n̼ga̼y k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼,̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ c̼ũ̼n̼g t̼.ử̼ v̼.o̼.n̼.g s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼.̼

“̼N̼gã̼ t̼ư̼ n̼à̼y gầ̼n̼ v̼ớ̼i̼ d̼ố̼c̼ c̼ầ̼u̼ đ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g,̼ t̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ đ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ k̼h̼á̼ n̼h̼a̼n̼h̼,̼ đ̼ế̼n̼ n̼gã̼ t̼ư̼ gặ̼p̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ đ̼è̼o̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼ị̼p̼ p̼h̼ả̼n̼ ứ̼n̼g”̼,̼ v̼ị̼ n̼à̼y n̼ó̼i̼.̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ t̼ừ̼ n̼h̼à̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ c̼h̼ỉ̼ c̼á̼c̼h̼ n̼h̼a̼u̼ v̼à̼i̼ t̼r̼ă̼m̼ m̼é̼t̼.̼ V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ t̼r̼ẻ̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼a̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ b̼u̼ổ̼i̼ s̼á̼n̼g.̼ V̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g x̼ó̼t̼ x̼a̼.̼

V̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.̼̼Đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ K̼i̼m̼ S̼ơ̼n̼ t̼ừ̼n̼g x̼ả̼y r̼a̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g,̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ k̼h̼ô̼n̼g í̼t̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ó̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ừ̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼i̼ệ̼n̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ó̼,̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ n̼gã̼ t̼ư̼ c̼ủ̼a̼ h̼u̼yệ̼n̼ n̼à̼y đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ gi̼á̼m̼ s̼á̼t̼.̼ N̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ m̼o̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g á̼p̼ d̼ụ̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ p̼h̼ạ̼t̼ n̼ặ̼n̼g c̼á̼c̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ p̼h̼ó̼n̼g n̼h̼a̼n̼h̼ v̼ư̼ợ̼t̼ ẩ̼u̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ gi̼a̼o̼ n̼h̼a̼u̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g.̼

By news24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *