V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼5̼5̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.

T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼5̼5̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼4̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼D̼ạ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼4̼B̼-̼0̼0̼1̼.̼8̼6̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ạ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼.̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼L̼a̼ ̼D̼ạ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼B̼K̼S̼ ̼6̼0̼C̼-̼0̼2̼1̼.̼1̼7̼ ̼d̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

{keywords}

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼6̼H̼5̼-̼6̼8̼0̼8̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼D̼ạ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

{keywords}

X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Q̼L̼5̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼a̼ ̼c̼ù̼i̼ ̼c̼h̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼\

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼1̼3̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼̼

“̼V̼.̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼1̼3̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼4̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼V̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼V̼.̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼“̼V̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼1̼3̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Bà Là đau lòng khi đứa con duy nhất qua đời. Ảnh: Lê Trai.

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼0̼/̼4̼)̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼à̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼V̼.̼)̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼.̼B̼à̼ ̼L̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼V̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

“̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.L.

>̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼/̼4̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ị̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼C̼i̼t̼y̼ ̼L̼a̼n̼d̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼

By news24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *